1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

  2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego SJRecords

  4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod www.sjrecords.eu za pośrednictwem którego Klient może w m.in. składać Zamówienia;

  5. Towar - produkt prezentowany w Sklepie internetowym;

  6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy, a Klientem, zawierana za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu;

  7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, determinujące zawarcie Umowy sprzedaży, określające m.in. rodzaj i liczbę Towaru.

  Ponadto na niniejszej witrynie stosuje się pojęcia dotyczące produktów oraz promocji oferowanych przez Wydawnictwo SJRecords. Przez pojęcia te należy rozumieć:

  1. Płyta CD – płyta fizyczna do wysyłki na adres wskazany podczas zakupu.

  2. Album MP3 – ogół utworów z danej płyty dostępnych do pobrania w postaci plików mp3.

  3. Utwór MP3 – pojedynczy utwór dostępny do pobrania w postaci pliku mp3.

  4. Pakiet Promocyjny – oferta dotycząca zakupu 5 Płyt CD w promocyjnej cenie. Więcej informacji o warunkach i zasadach promocji znajduje się w Regulaminie Pakietu Promocyjnego.

 2. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sjrecords.eu

  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sjrecords, prowadzony jest przez firmę: Piotr Schmidt ul. Toszecka 65c/2 44-102 Gliwice, NIP: 6312438198.

  4. Regulamin ten określa w szczególności:

   1. zasady i warunki składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

   2. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

  5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sjrecords.eu oraz skopiować jego tekst, wkleić w edytorze tekstowym i sporządzić jego wydruk.

  6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  1. Rejestracja na niniejszej stronie następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego lub dokonanie zakupu w sklepie znajdującym się na stronie.

  2. Korzystanie z witryny oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na warunki w niej zawarte.

  3. Zakup w skepie możliwy jest wyłącznie po podaniu wymaganych danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

  4. W przypadku, gdy Klient nie ma jeszcze założonego konta w witrynie, zostanie ono automatycznie utworzone po dokonaniu transakcji na podany przy zakupie adres e-mail. Na ten sam mail zostaną przesłane wszelkie dane potrzebne do zalogowania się na utworzone konto Klienta.

  5. Jeżeli natomiast Klient posiadający konto w witrynie dokona zakupu pozostając niezalogowanym, to, o ile przy zakupie poda adres e-mail przypisany do już istniejącego konta, to dane o zakupie będą na nim dostępne po zalogowaniu.

  6. W przypadku utracenia danych logowania do konta, istnieje możliwość ich odzyskania za pomocą funkcji prześlij nowe hasło.

  7. Podmiot prowadzący Sklep internetowy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak i może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

   1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane nieprawdziwe, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

   2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, a w szczególności dóbr osobistych innych klientów tego Sklepu.

   3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez podmiot prowadzący Sklep internetowy za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu lub godzące w dobre imię podmiotu prowadzącego Sklep internetowy.

  8. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji, bez uprzedniej zgody podmiotu prowadzącego Sklep internetowy.

  9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach strony www.sjrecords.eu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, a w szczególności środki mające na celu zapobieganie pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie za pośrednictwem strony www.sjrecords.eu

  10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

   1. nieprzekazywania oraz niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści zniesławiających, propagujących przemoc, lub naruszających dobra osobiste osób trzecich,

   2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, np. poprzez użycie jakiegoś oprogramowania lub urządzeń,

   3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego spamu.

   4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla podmiotu prowadzącego Sklep internetowy.

   5. korzystania z wszystkich treści umieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

   6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sjrecords.eu, dokonać wyboru oferowanej pozycji (Towaru) podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje, które dostępne są na Stronie.

  2. Wybór zamawianych Towarów i wydawnictw płytowych przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

  3. W momencie składania Zamówienia - do chwili naciśnięcia przycisku „prześlij zamówienie" - Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych także w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi informacjami oraz komunikatami dostępnymi na stronie.

  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich potrzebnych danych, na Klient otrzyma mailową wiadomość z linkiem do podsumowania złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia składać się będzie z informacji dotyczących:

   1. przedmiotu zamówienia,

   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów.

  5. W celu wysłania Zamówienia niezbędne jest zaakceptowanie treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, naciśnięcie przycisku „prześlij zamówienie" oraz dokonanie płatności za pośrednictwiej portalu paypal.

  6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z podmiotem prowadzącym Sklep internetowy Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

  7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, w której zawarte jest ostateczne potwierdzenie wszystkich ważnych elementów Zamówienia.

  8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

  9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 5. Ceny i metody płatności

  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.

  2. Klient uiszcza opłatę zgodnie z poleceniami przez wybrany przez siebie system płatności na odpowiedniej stronie Sklepu internetowego w ramach procedury zamawiania płyty lub przelewem na numer konta bankowego 96 1050 1214 1000 0091 2354 8720.

 6. Dostawa

  1. Dostawa Towarów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub gdy jest to plik elektroniczny, Klient pobiera sobie go sam na swoje urządzenie wyjściowe i ma do niego stały dostęp w ramach swojego konta Klienta.

  2. Dostawa zamówionych Towarów fizycznych odbywa się przesyłką pocztową.

  3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 7 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia na konto podmiotu prowadzącego Sklep internetowy przelewu wykonanego przez Klienta.

  4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu fiskalnego.

 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

  1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres siedziby podmiotu prowadzącego Sklep internetowy podany w niniejszym Regulaminie.

  2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru

  3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku elektronicznych plików muzycznych, nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Marek Różycki, ul. Rybnicka 43, 43-190 Mikołów.

  5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

  6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

  7. Sklep Internetowy SJRecords zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zamówienia, lub naliczenia opłaty wyrównującej w przypadku błędu technicznego Sklepu w wyniku którego niepoprawnie zostanie wyliczona cena Zamówienia Klienta.

 8. Reklamacje dotyczące Towarów

  1. Podmiot prowadzący Sklep internetowy jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez danego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@sjrecords.eu. Podmiot prowadzący Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Podmiot prowadzący Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przez Klientów.

  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić podmiot prowadzący Sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo na adres kontakt@sjrecords.eu.

  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

  5. Podmiot prowadzący Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 10. Postanowienia końcowe

  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym Sklep internetowy a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym Sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego Sklep internetowy.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.